Verkaveling Olst-Wesepe slaagt dankzij nieuwe aanpak

Verkaveling Olst-Wesepe slaagt dankzij nieuwe aanpak

Ruim 30 jaar duurde het voordat het gebied Olst-Wesepe opnieuw ingericht werd. Maar toen de verkaveling uiteindelijk werd opgestart was het ook binnen drie jaar allemaal geregeld. De verkaveling gaf de economie in het gebied een impuls.

Het doel
Landbouwstructuur verbeteren zodat de boeren hun grond bij elkaar hadden liggen en het liefst zoveel mogelijk rondom het bedrijf. Twee fietspaden, waterberging en natuur in het gebied realiseren. En de Weseperweg over een afstand van 2,5 kilometer verbreden.

Winst voor iedereen
Door de verkaveling in Olst Wesepe konden boeren eindelijk hun uitbreidingsplannen realiseren terwijl het voor anderen een mogelijkheid was om op een goede manier hun bedrijf te beëindigen. Bovendien steeg de agrarische productiviteit en daalden de kosten doordat de gronden nu dicht bij de boerderij lagen en/of aaneengesloten. De overheid kon haar, in het verleden aangekochte, gronden inzetten als ruilgrond en hiermee waterberging en infrastructuur mogelijk maken. Zelfs burgers konden meeprofiteren van de verkaveling door bijvoorbeeld de mogelijkheid om een extra stuk tuin bij te kopen. En de verkeerssituatie in het gebied is verbeterd. Door een betere verdeling van de gronden is er aanzienlijk minder landbouwverkeer op de openbare weg.

Succesfactoren
Bij een wettelijke verkaveling nieuwe stijl wordt het ruilplan gemaakt door de gezamenlijke grondeigenaren en –gebruikers volgens het principe dat niemand er slechter van mag worden. Doordat iedereen betrokken is bij het plan is de draagkracht groot. Deelname is door de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) verplicht. Vertraging doordat iemand weigert mee te doen kan niet. De doorlooptijd van de hele verkaveling is mogelijk binnen drie jaar.

Proces
De verkaveling startte met een wenszitting waarbij de wensen van iedereen geïnventariseerd werden. Daarna volgde een eerste ruilvoorstel wat in groepsgesprekken besproken werd met alle betrokkenen. Met uitkomsten van deze gesprekken werd het ontwerp-ruilplan gemaakt waarbij iedereen betrokken werd en reactie op mocht geven. In een incidenteel geval werd de rechter om een eindoordeel gevraagd. Met het definitieve ruilplan als gevolg. Binnen drie jaar na de start van de verkaveling tekende de notaris de akte waarin de grenzen opnieuw waren uitgezet en de gronden van eigenaar gewisseld. Daarmee was de nieuwe inrichting van het gebied Olst-Wesepe een feit. Het hele verkavelingsproces wordt gefaciliteerd door het Kadaster.

Kosten
De kosten van de verkaveling; begeleiding van het proces door diverse partijen, planuitwerking, grenzen uitzetten etc. worden voor een groot deel door de provincie betaald en een kleiner deel door de grondeigenaren. Het deel dat de eigenaren betalen is verdeeld naar rato van het voordeel dat men van de verkaveling heeft.

Meer informatie: