Verkavelen voor boeren

Hoe kunnen boeren hun grond zo ruilen dat hun eigendom minder versnipperd is en ze efficiënter kunnen werken? Grondeigenaren kunnen jaarlijks behoorlijk wat kosten besparen door efficiënte verkaveling. Bij sommige eigenaren wordt wel 200 à 300 euro per jaar bespaard per hectare van het bedrijf.

De laatste 20 jaar verslechtert de verkaveling in de landbouw ondanks de vele verkavelingsinitiatieven en -projecten. Iedere dag gaat één boerderij uit productie en zet de schaalvergroting in de landbouw door. Die schaalvergroting stelt hogere eisen aan de verkaveling. Met de komst van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgt u als boer lagere toeslagen. Hierdoor wordt het nog belangrijker om de productiekosten zo laag mogelijk te houden.

U bent aan zet bij projecten rondom verkavelen

Verkavelen voor Groei biedt de boeren in het gebied de mogelijkheid om zelf een plan te maken voor de kavelruil, waarbij verbetering van de verkaveling centraal staat. Daarnaast kan ook rekening gehouden worden met andere doelen, zoals de realisatie van natuurvriendelijke oevers of de aanleg van een weg of fietspad. LTO en het Kadaster bieden ondersteuning bij het ruilproces.

Online informatie uitwisselen met het Herverkavelingsportaal

Met het Herverkavelingsportal van het Kadaster kunnen alle betrokken partijen online informatie uitwisselen over een herverkaveling. Met deze (beveiligde) internetapplicatie kunt u op ieder moment voor de verkaveling relevante gegevens naar het Kadaster sturen of uw bedrijfsgegevens inzien. Het Kadaster informeert u via het portaal over de stand van zaken voor uw bedrijf.

Winst voor iedereen bij ruilverkaveling

Herverkaveling biedt boeren de mogelijkheid uitbreidingsplannen te realiseren terwijl het voor anderen wordt gezien als een goede manier om hun bedrijf te beëindigen. De overheid kan in het verleden aangekochte grond inzetten als ruilgrond en hiermee bijvoorbeeld waterberging en nieuwe infrastructuur mogelijk maken. Zelfs burgers profiteren vaak van de nieuwe perceelverdeling door bijvoorbeeld een extra stuk tuin te kunnen kopen. Ook draagt herverkaveling vrijwel altijd bij aan een verbeterde verkeerssituatie in het gebied. Een betere verdeling van de grond zal betekenen dat er minder landbouwverkeer op de openbare weg is.

Meer informatie

Bereken uw verkavelscore

De Verkavelingskaart laat de verkavelingssituatie in Nederland op provinciaal niveau zien.

Verkavelingsscore berekenen