Ruilverkaveling Rond de Weerribben afgerond

Op vrijdag 22 september 2017 heeft de landinrichtingscommissie Noordwest-Overijssel haar werkzaamheden voor het deelgebied Rond de Weerribben afgesloten met een bijeenkomst van de commissie en diverse (voormalige) betrokken adviseurs en bestuurders. In het totaal is er 890 hectare geruild in het plangebied ter grootte van 4.260 hectare. Hierbij zijn 470 eigenaren betrokken. Door het ruilen van grond konden percelen vergroot worden en is het aantal percelen van 1809 naar 1286 teruggebracht. Voor de herinrichting hadden de agrariërs gemiddeld 62% van hun grond direct bij het bedrijf liggen. Na de herinrichting ligt gemiddeld ruim 75% van de grond direct rondom de boerderij.

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben in 2004 opdracht gegeven voor het herinrichtingsproject. Allereerst zijn alle wensen en randvoorwaarden van de rechthebbenden geïnventariseerd, daarna is het plan van toedeling uitgewerkt en na de afhandeling van de bezwaren is het plan uitgevoerd. De belangrijkste doelen in het plan zijn het verbeteren van de landbouwstructuur en het vrijmaken van grond voor natuur en waterlopen en waterberging.

Door de landinrichting is er minder landbouwverkeer op de openbare weg, wat positief is voor de verkeersveiligheid. Bovendien stijgt het economisch rendement van het bedrijf doordat de werkzaamheden direct bij het bedrijf uitgevoerd kunnen worden. Tevens is er 159 hectare vrijgemaakt voor nieuwe natuur, zeven kilometer fiets- en wandelpad gerealiseerd en is grond vrijgemaakt ten behoeve van de uitvoering van waterverbeteringmaatregelen in een gebied van 2183 hectare.

Reeds in 2013 is de akte van Toedeling ondertekend voor de herinrichting van dit deelgebied Rond de Weerribben, gemeente Steenwijkerland. Daarna waren nog een aantal jaren nodig voor de laatste procedurestappen zoals de Landinrichtingswet die kent. Dit voorjaar is het project beëindigd met het toezenden van de definitieve afrekeningen naar alle rechthebbenden in het gebied.

De landinrichtingcommissie Noordwest Overijssel was verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het landinrichtingsplan en de nieuwe verkaveling. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de agrarische sector en natuur en landschap, gemeenten en waterschap. De provincie Overijssel heeft het secretariaat in 2015 overgenomen na de opheffing van de Dienst Landelijk Gebied, het Kadaster is als adviseur en begeleider nauw betrokken bij het gehele proces.

Deze illustratie geeft een beeld van de geruilde hectares.

De commissie Noordwest – Overijssel is tevreden met de bereikte resultaten en zet haar werkzaamheden voort in de deelgebieden Scheerwolde en Blokzijl-Vollenhove.