Afsluiting tweede deel landinrichting Enschede-Zuid

Woensdag 19 november 2015 wordt in Usselo tijdens een openbare bijeenkomst de akte van Toedeling ondertekend voor het deelgebied Boekelo Twekkelo in de herinrichting Enschede-Zuid. Dit deelgebied ligt in de gemeenten Enschede, Hengelo en Haaksbergen. Met de ondertekening van de akte wisselt 335 hectare grond in een gebied van 2280 hectare van eigenaar. Hierdoor verbetert niet alleen de landbouwstructuur in het gebied maar zijn ook gronden vrijgemaakt voor nieuwe natuur, inrichting van de stadsrand, verbetering van de waterhuishouding, verbetering van de verkeersveiligheid, aanleg van recreatieve paden en herstel van het landschap.

Herinrichtingproject
In 2000 is het herinrichtingsproject Enschede-Zuid van start gegaan. In dit plan is een groot aantal maatregelen opgenomen die het landelijke gebied ten zuiden van Enschede gaan versterken. Daarvoor is door de overheid in de afgelopen 15 jaar ca 250 hectare grond aangekocht die hiervoor gebruikt zijn. Om de gronden op de goede plek te leggen wordt gebruik gemaakt van de wettelijke herverkaveling. De uitvoeringscommissie begeleidt de totale uitvoering van het project. De commissie heeft het gebied in twee deelgebieden gesplitst. In het oostelijk deelgebied, deelgebied Broekheurne, zijn alle maatregelen reeds uitgevoerd en is de akte gepasseerd in juni 2013. In het westelijk deelgebied, deelgebied Boekelo Twekkelo is in 2011 een start gemaakt met het maken van een ruilplan. Daartoe zijn van alle eigenaren en pachters de wensen geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens en de uitgangspunten die door de commissie zijn opgesteld is een ruilplan gemaakt. Na een periode van zienswijzen en beroepschriften is het ruilplan in februari dit jaar definitief geworden. Daarom kan de akte van toedeling nu ondertekend worden.

Resultaten
In totaal is er 335 hectare geruild. Door het ruilen van grond is de oppervlakte grond bij het bedrijfsgebouw toegenomen met ca 16,5% en is het gemiddeld aantal veldkavels afgenomen van 4.8 naar 3.6. De boeren hebben hun grond dichter bij de boerderij gekregen. Het economisch rendement van de boerenbedrijven zal door de herverkaveling stijgen. Nu de werkzaamheden dichter bij het bedrijf uitgevoerd kunnen worden scheelt dit de boeren tijd en kosten. Per 1 januari 2014 heeft nagenoeg iedereen zijn nieuwe percelen al in gebruik genomen. Van groot belang in dit ruilplan is de toekomstige aanleg van de N18. De versnippering die hierdoor teweeg gebracht zou worden, is door dit ruilplan opgeheven. Een boerderij die geheel doorsneden wordt, heeft inmiddels op de nieuwe kavel een nieuw bedrijf gebouwd. In het ruilplan is tevens ruim 50 hectare vrijgemaakt voor nieuwe natuur. Ook is er een aantal faunaduikers aangelegd voor een veilige doorgang van dieren. Ook zijn er nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd. Langs de beken zijn stroken vrijgemaakt die op een natuurlijk wijze zijn ingericht. Op deze wijze wordt afspoeling van meststoffen in de beken voorkomen. In de Rutbeek zijn zelfs 7 vistrappen aangelegd.

Het Ruilpan
De herverkaveling van Boekelo-Twekkelo is één van de gebieden in Nederland die onder de nieuwe Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) is uitgevoerd. Ten behoeve van het ruilplan zijn alle gronden in ruilklassen ingedeeld. De verkavelingscommissie heeft met hulp van het Kadaster een ruilplan gemaakt. Hierop zijn na de terinzagelegging 176 zienswijzen ingediend bij de commissie. Na een intensieve periode van hoorzittingen en afwegingen heeft de commissie het plan vastgesteld. Nadien zijn bij de rechtbank 23 beroepschriften ingediend en behandeld. Niemand heeft cassatie aangetekend.

Rolverdeling
De uitvoeringscommissie Enschede-Zuid onder voorzitterschap van de heer Wim van Egmond is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het herinrichtingsplan en daarmee ook van de nieuwe verkaveling. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de agrarische sector, van natuur en landschap, gemeenten en waterschap. De Provincie Overijssel en het Kadaster adviseren de commissie. De Dienst Landelijk Gebied verzorgt het secretariaat en begeleidt de uitvoering. De Provincie Overijssel is opdrachtgever.

Aktepassering
Het passeren van de akte gebeurt door ondertekening van de voorzitter en de secretaris van de uitvoeringscommissie en de notaris. Het is een formele handeling die zal gebeuren in aanwezigheid van onder andere de gedeputeerde van de Provincie Overijssel, mevrouw Maij. Gezien deze mijlpaal wordt hieraan een feestelijk tintje gegeven en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Volop werk in uitvoering
Met het inschrijven van de akte in de openbare registers van het Kadaster is de nieuwe eigendomssituatie een feit in Boekelo Twekkelo. De laatste werken in dit gebied zijn in uitvoering, onder andere de inrichting van een deel van de nieuwe natuur. Het komende jaar vindt de financiële afrekening met de grondeigenaren plaats.

Toekomst
Kadaster en DLG werken vanoudsher veel samen in herverkavelingen. Per 1 januari 2015 houdt DLG op te bestaan. Om te voorkomen dat kennis en kunde verloren gaat, bundelt het Kadaster alle expertise met betrekking tot verkavelen binnen het Kadaster. Het Kadaster adviseert en faciliteert bij ruimtelijke vraagstukken. Zo kunnen wij een rol spelen bij planvoorbereiding, planontwikkeling, planuitvoering en/of monitoring. En met het door ons ontwikkelde technische verkavelingsinstrumentarium kunnen wij adviseren bij het maken van inrichtingsplannen, herverkavelings- en kavelruilplannen, eigendoms- en grondgebruikinventarisaties en de financiële verrekeningen na herverkaveling. Ook kunnen we adviseren over het te verwachten nut van een grondruil en het meest passende ruilinstrumentarium.

 


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kadaster: Jan van Roekel, tel. 06 – 21 52 26 99 Dienst Landelijk Gebied: Geert Tuinstra, tel. 06 – 52 40 17 33