Positief besluit start WILG project in Veenhuizen

De provincie Drenthe gaat de komende 3 jaar investeren in het landelijk gebied van Veenhuizen om de landbouw en de cultuurhistorische betekenis van het gebied te versterken. Het gaat onder meer om het onderling ruilen van landbouwgronden, zodat grotere aaneengesloten kavels ontstaan en de gronden dichter bij de boerderij komen te liggen. Ook komt er een nieuwe recreatieve fietsverbinding en wordt een cultuurhistorisch belangrijke strook beplanting aan de westzijde van Veenhuizen aangelegd.

Prolander en het Kadaster hebben samen in opdracht van de provincie Drenthe een projectnota opgesteld met daarin de inrichtingsopgaven voor Veenhuizen. Deze projectnota vormt de basis voor de uitvoeringscommissie. Vanaf maart 2016 wordt er door deze commissie, onder secretariaat van Prolander en met het Kadaster als adviseur een plan van aanpak opgesteld en een inrichtingsplan uitgewerkt. In 2016 zullen de werkzaamheden van het Kadaster vooral bestaan uit adviseren van de commissie en projectadvisering met betrekking tot het maken van een inrichtingsplan. Vervolgens zal er in 2017 en 2018 naast projectadvies door het Kadaster uitvoering worden gegeven aan het ruilproces onder de WILG.